29 03 2021

Στα €689,8 εκατ. η αξία του χρυσού της Κύπρου

Ο διαθέσιμος χρυσός της Κεντρικής το 2020 αποτιμάται στα €689,8 εκατ. (Δεκέμβριος 2019: €605,7 εκατ.), ήταν 446.975,66 ουγγίες και αγοραία αξία €1.543,88 ανά ουγγία.

Σύμφωνα με τις οικονομικά ελεγμένες καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας για το 2020, το μη πραγματοποιηθέν κέρδος που έχει προκύψει κατά το 2020 από την αύξηση της τιμής του χρυσού ανέρχεται σε €84,1 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €104,6 εκατ. μη πραγματοποιηθέν κέρδος).

Η συνολική αύξηση των αποθεμάτων με βάση την τιμή του χρυσού στις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με το μέσο κόστος κτήσης λογίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος και ανήλθε στα €657,7 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €591,6 εκατ.).

Ως προς τα άλλα στοιχεία, την 31 Δεκεμβρίου 2020 εκκρεμούσαν δικαστικές υποθέσεις εναντίον της Κεντρικής σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σε πολλές από αυτές ως συνεναγόμενου μετά του κράτους καθώς και άλλων προσώπων.

Η πλειονότητα των αγωγών αυτών προέκυψαν συνεπεία των διαταγμάτων που εκδόθηκαν για την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης κατά το 2013 καθώς επίσης και για αξιόγραφα που είχαν εκδώσει εποπτευόμενα ιδρύματα.

Όπως σημειώνεται, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των νομικών της συμβούλων και τη βάση υπεράσπισης, που προκύπτει από το νομικό και θεσμικό πλαίσιο καθώς και τα πραγματικά γεγονότα, δεν κρίνει αναγκαία σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις.

Στις οικονομικές καταστάσεις σημειώνεται ότι το 2020, το ευρωσύστημα συνέχισε τη διενέργεια καθαρών αγορών τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (Asset Purchase Programme – APP) με ύψος €20 δισ. κατά μέσο όρο. Κατά τον Μάρτιο 2020 είχαν προστεθεί προσωρινές καθαρές αγορές τίτλων €120 δις. μέχρι τέλος του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένει ότι οι καθαρές αγορές θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση της πολιτικής επιτοκίων και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προτίθεται επίσης να συνεχίσει τις επανεπενδύσεις για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Η συνολική συμμετοχή της Κεντρικής στην καθαρή αξία της ΕΚΤ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε €39,4 εκατ. ενώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ήταν €39,7 εκατ. Η μείωση €283 χιλ. κατά το 2020 οφείλεται στην μείωση του μεριδίου της Κεντρικής στην καθαρή αξία της ΕΚΤ λόγω της μείωσης για την Κεντρική της κλείδας του ευρωσυστήματος από 0,2159% σε 0,2152%. Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα μεταφέρθηκαν κατ΄αναλογία του μεριδίου συμμετοχής της Κεντρικής στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ και αφορούσαν κατά 85% δολάρια ΗΠΑ και κατά 15% χρυσό. Το ύψος του λογαριασμού προβλέψεων έναντι επικαιροποιημένης εκτίμησης των κινδύνων που απορρέουν από τις κύριες δραστηριότητες της Κεντρικής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση της εν λόγω πρόβλεψης κατά €51,6 εκατ. στα €405,1 εκατ. μέσω μεταφοράς του πλεονάσματος χρήσης του έτους στο εν λόγω λογαριασμό προβλέψεων. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση των κινδύνων που απορρέουν από τις κύριες δραστηριότητες της Κεντρικής, περιλαμβάνει επίσης και τους δυνητικούς κινδύνους που συνδέονται με την εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, πολιτική η οποία συμπεριλαμβάνει τα έκτακτα μέτρα που έχουν αποφασιστεί από το Δ.Σ της ΕΚΤ για τη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας.

 

Η προειδοποίηση της Bank of America για το bitcoin

Η καλπάζουσα θεσμική υιοθέτηση του bitcoin έχει εκτινάξει το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη σε δυσθεώρητα ύψη φέτος. Την ίδια στιγμή βέβαια, η υποκείμενη τεχνολογία του bitcoin έχει επίσης κεντρίσει το ενδιαφέρον των κεντρικών τραπεζών που θέλουν να "κόψουν” τα δικά τους ψηφιακά νομίσματα - κίνηση που η Bank of America προειδοποιεί ότι υποδηλώνει "κακά μαντάτα” για την αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Ο αριθμός των κεντρικών τραπεζών που διερευνούν πυρετωδώς το ενδεχόμενο ανάπτυξης ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας (CBDC) βαίνει αυξανόμενος (περίπου 86%, σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών), καθώς εντείνεται η προσπάθειά τους να "υπερασπιστούν τις επικράτειές τους από τα κρυπτονομίσματα”, αναφέρουν οι αναλυτές της Bank of America σε έκθεσή τους που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Τα CBDCs συνδυάζουν ιδανικά την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών που παρέχουν τα κρυπτονομίσματα με τις διασφαλίσεις που προσφέρει ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει πίσω του μια κεντρική τράπεζα (όπως π.χ. τα μετρητά). Και παρότι πρόκειται για μια "εξαιρετικά ριζοσπαστική” επιλογή από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών, θα διευκόλυνε εν τούτοις τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν μέτρα νομισματικής πολιτικής σαν αυτά που βοήθησαν τις οικονομίες να επιβιώσουν εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί καλή είδηση για τα ιδιωτικά κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin, επισημαίνουν οι αναλυτές της Bank of America. Τα κυβερνητικά προωθούμενα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών πιθανότατα θα αντικαταστήσουν τα μετρητά και τα άλλα κρυπτονομίσματα μακροπρόθεσμα, μειώνοντας αναπόφευκτα τη ζήτηση και για τα δύο, αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Εξέλιξη αρνητική ιδιαίτερα για το bitcoin, η εκρηκτική άνοδος της τιμής του οποίου εξαρτάται "αποκλειστικά” από την υπερβάλλουσα ζήτηση, που ξεπερνά τη σταθερή προσφορά του ψηφιακού νομίσματος, αναφέρει η Bank of America, επισημαίνοντας ότι η μεταβλητότητα του bitcoin το καθιστά μη πρακτικό ως "απόθεμα πλούτου” ή ως μηχανισμό πληρωμών - σε αντίθεση με την ελκυστικότητα των ψηφιακών νομισμάτων των κεντρικών τραπεζών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συνέβαλε καταλυτικά στην προώθηση της ιδέας των CBDCs, προμοτάροντας ένα ψηφιακό ευρώ που "διαφυλάσσει τον ρόλο του κυρίαρχου χρήματος στην ψηφιακή εποχή”, βάλλοντας ταυτόχρονα κατά των άλλων κρυπτονομισμάτων που χαρακτηρίζει ως "εξαιρετικά κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία”.

Σε έκθεσή τους τον Φεβρουάριο, οι αναλυτές της Macquarie Capital ανέφεραν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) και η ΕΚΤ θα μπορούσαν να κάνουν το ντεμπούτο τους στην αγορά των CBDCs ακόμη και το επόμενο έτος, την ώρα που οι κυβερνήσεις αυστηροποιούν το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς, γεγονός που αποθαρρύνει τους καταναλωτές να αγκαλιάσουν άλλα ψηφιακά νομίσματα. Κίνηση που οι αναλυτές ανέφεραν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές των κρυπτονομισμάτων κάτω από τα τρέχοντα επίπεδά τους.

"Ανεξάρτητα από την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για το ψηφιακό ευρώ, η φύση του -το γεγονός ότι δεν ενέχει κίνδυνο καθώς πίσω του έχει την κεντρική τράπεζα- το καθιστά θεμελιωδώς διαφορετικό από τα κρυπτονομίσματα”, δήλωσε τον Οκτώβριο το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Fabio Panetta, σχολιάζοντας τη διερεύνηση της έκδοσης ψηφιακού νομίσματος από την κεντρική τράπεζα της Ένωσης.

"Τα Cryptoassets... είναι ως επί το πλείστον μη ρυθμιζόμενα, γεγονός που ενέχει υψηλούς κινδύνους για τους χρήστες, ενώ η τιμή τους είναι εξαιρετικά ασταθής, επειδή [αυτά] δεν έχουν καμία εγγενή αξία, πράγμα που σημαίνει ότι διαπραγματεύονται σαν κερδοσκοπικό εμπόρευμα”, πρόσθεσε ο Panetta.

Η Bank of America αναμένει ότι η ΕΚΤ θα αποφασίσει να διεξαγάγει μια πλήρη δοκιμή του CBDC της έως τα μέσα του τρέχοντος έτους, αλλά εκτικά ότι η Fed είναι πολύ πιο διστακτική να προχωρήσει με το δικό της ψηφιακό νόμισμα. "Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά το ενδεχόμενο, εάν θα μπορούσαμε να εκδώσουμε ένα ψηφιακό δολάριο”, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ενώπιον της επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ, τον προηγούμενο μήνα. "Δεν χρειάζεται να είμαστε οι πρώτοι· πρέπει να το κάνουμε σωστά”, είχε δηλώσει τότε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η θεσμική αποδοχή

Η τιμή του bitcoin δεκαπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές συρρέουν στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων και οι αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού.

Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη, η Morgan Stanley έγινε η πρώτη μεγάλη τράπεζα που θα προσφέρει στους πλούσιους πελάτες της έκθεση σε bitcoin, αν και ανοίγει την πόρτα μόνο σε επενδυτές με "επιθετική ανοχή κινδύνου”.

Η Goldman Sachs συμμετέχει επίσης σε έναν βαθμό στην αγορά τον κρυπτονομισμάτων· ο τραπεζικός κολοσσός επανεκκίνησε τον τρέχοντα μήνα το τμήμα διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων, το οποίο είχε εγκαταλείψει όταν κατέρρευσε η αγορά το 2018.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές του bitcoin εκτινάχθηκαν περισσότερο από 2.000% το 2017 όταν πρωτοπόρα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων όπως η Coinbase βοήθησαν στην ευρύτερη υιοθέτηση των συναλλαγών επί ψηφιακών νομισμάτων, αλλά οι τιμές του βυθίστηκαν περισσότερο από 80% το επόμενο έτος, όταν χώρες όπως η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Κίνα έθεσαν αυστηρότερους ρυθμιστικούς κανόνες στη συγκεκριμένη αγορά.Archives →
Επαφές:
Κύπρος. Γραφείου αντιπροσωπείας στη Λευκωσία.
Μπουμπουλίνας 1, Γραφείο 31, 3ος όροφος, 1060, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.:. +357 22757521
Τηλ.:. +357 22757568
Τηλ.:. +357 96431242
Ώρες λειτουργίας: Δευτ.-Παρ 10:00 - 18:00
close

Γράψτε μια επιστολή προς IBFS (Κύπρος)

το όνομά σας *
E-mail *
τηλέφωνο *
Αντικείμενο της επιστολής *